Pracujte s multimédii kdekoliv

Proměňte sv?j domov v kreativní studio se správnym multimediálním programem

Nahrávejte obrazovky

Upravujte videa

Konvertujte média

Upravujte fotografie

Capture screens

Vyzkou?ejte software k zachycení obrazovky od Movavi

Efektivní nástroje pro záznam obrazovky a vytvo?ení screencast? HD

 • Snadny záznam aktivit programu, volání Skype, ?ivě vysílané proudy a dal?í
 • Sou?asné nahrávání zvuku z r?znych zdroj?
 • P?izp?sobitelná nastavení plánování a záznamu
 • Exportovat do populárních formát?
Edit videos

Zkuste Movavi Video Editor

Rozmanity a snadno pou?itelny editor videí, pomocí kterého m??ete udělat z ?erstvě nato?enych nahrávek hotové filmy

 • Editace videí a zvuku na ?asové ose
 • Zlep?ování kvality videa
 • Efekty na úrovni Hollywoodu
 • ?pi?kové titulky a tlumení obrazu
 • Podpora ?iroké ?kály formát?
 • Dal?í efekty v Movavi Effects Store!
Convert media

Zkuste Movavi Video Converter

Vykonny konvertor, ktery Vám umo?ní vyu?ívat videa, hudbu, a obrázky na Va?em oblíbeném za?ízení

 • Konverze videa, zvuku i obrazu
 • Více ne? 180 formát? a více ne? 200 za?ízení nastavenych p?edem
 • Bezkonkuren?ní rychlost p?evodu
 • Základní editace: o?ez, se?íznutí, slu?ování a zlep?ování kvality
 • úprava a normalizace zvuku
Edit photos

Zkuste Movavi Photo Editor

Vykonny a intuitivní sada na editaci nástroj?, díky které mohou byt v?echny snímky okázalé

Vykonny a intuitivní edita?ní software, díky kterému se ka?dá momentka m??e proměnit v úchvatny fotograficky snímek

 • Snadné retu?ování a aplikace digitálního makeupu
 • Kreativní filtry a p?ekryvy textury
 • Odstraňování p?edmět? a náhrada pozadí
 • P?izp?sobitelné popisky
 • Změna velikosti a transformace plátna
Recenze technologickych web?

Nakonec, Movavi Video Converter Premium je ?v?emocná“ aplikace pro p?evod video soubor?, která vy?e?ila problémy s nekompatibilitou soubor? u 97% u?ivatel?, kte?í si tento software zakoupili.

Spole?nost Movavi se v?dy sna?ila o co nejjednodu??í p?ístup, editaci a distribuci médií. Jejich vykonny software s p?átelskym a snadno pou?itelnym rozhraním dává komukoliv ?anci komunikovat se zvukem a videem na profesionální úrovni.

Movavi nabízí rozumny poměr mezi cenou a funk?ností. Kombinuje ?irokou ?kálu nástroj? se snadno pou?itelnym rozhraním a má tu vyhodu, ?e je nástrojem rychlého zachycení a plnohodnotnym editorem.

Movavi Video Converter Premium je jednoduchy, vykonny nástroj, ktery umo?ňuje rychle a snadno p?evádět, zpracovávat a distribuovat videoobsah. Tento software je k dispozici pro PC i Mac a byl navr?en tak, aby byl co nejefektivněj?í a u?ivatelsky p?ívětivy.

Movavi v ?íslech

400+

?len? personálu

200+

zemí prodeje

3 000 000

spokojenych u?ivatel?

Co ?íká na?e komunita

Movavi Video Editor 15 Plus obsahuje v?echny mo?né nástroje, které pot?ebujete, ale zároveň je snadné se s ním nau?it pracovat - dokonce i dítě by se to nau?ilo během 15 a? 20 minut. Kromě spousty zabudovanych efekt? existuje celá ?ada dal?ích balí?k?, které m??ete získat. Obsahuje i profesionální věci, jako je chromatické klí?ování a stabilizace videa a dokonce i detekce rytmu. Funguje to velmi dob?e i s obsahem ve 4K.

Smart Tech

Movavi Video Editor Plus je intuitivní a zároveň vykonny software pro editaci videa pro u?ivatele Windows i Mac. Je to skvělá volba, pokud právě za?ínáte na své cestě na YouTube nebo pokud rádi děláte vlogy nebo chcete p?idat video obsah do jiné práce. Pracovat v Movavi Video Editoru se nau?íte za velmi krátkou dobu, i kdy? jste nikdy p?edtím ?ádné video neupravovali.

Annie Dubé

Tento produkt se mi líbí a rád ho doporu?ím. Movavi Video Editor Plus 2020 je fantasticky editor, ktery kombinuje intuitivní a snadno pou?itelné rozhraní se spoustou funkcí, díky nim? budou spokojení i pokro?ilí u?ivatelé. Pou?íval jsem ji? mnoho video editor? a Movavi pat?í mezi nejlep?í. P?iná?í dokonalou rovnováhu mezi u?ivatelskou p?ívětivostí, ani? by byly ohro?eny jeho vykonné ovládací prvky.

Video Editing in a Minute

Bez ohledu na to, jaky je vá? cíl, a? u? jde o vytvo?ení uměleckého projektu, nebo o p?evedení ně?eho do formátu videa, Movavi má pro vás ?e?ení.

JustAlexHalford

Movavi je Va?e nejlep?í volba pro snadny a spolehlivy multimediální software! Od roku 2004 vyvíjíme snadno pou?itelny a efektivní software pro Windows, ktery m??e inspirovat Va?i kreativitu a udělat zpracování, vytvá?ení a sdílení Va?eho mediálního obsahu zábavnym a uspokojujícím! Chceme, aby Va?e video programy a aplikace na úpravu fotografií udělaly Vá? mediální ?ivot vynikajícím. Vyzkou?ejte programy na tvorbu videa Movavi, software na editaci fotografií a ostatní multimediální aplikace pro Windows a najděte tu správnou aplikaci pro sebe!

Movavi je Va?e nejlep?í volba pro snadny a spolehlivy multimediální software! Vyvíjíme prakticky, efektivní software pro Windows, ktery inspiruje Va?i tvo?ivost a díky kterému Va?e programy ke zpracování fotografií a videa změní Vá? mediální ?ivot v ú?asny zá?itek. Vyzkou?ejte programy ke tvorbě film? Movavi, software k editaci fotografií a ostatní multimediální aplikace pro Windows nabízené v na?em e-shopu a najděte tu správnou aplikaci pro sebe!

Vá? tym Movavi