Pracuj z multimediami w dowolnym miejscu

Zamień swój dom w studio kreatywne dzi?ki odpowiedniemu programowi multimedialnemu

NAGRYWAJ
EKRAN

EDYTUJ WIDEO

KONWERTUJ
MULTIMEDIA

EDYTUJ ZDJ?CIA

NAGRYWAJ EKRAN

Wypróbuj programu do przechwytywania ekranu Movavi

Wydajne narz?dzie do nagrywania ekranu i tworzenia screencastów w jako?ci HD

 • ?atwe przechwytywanie: Twojej obs?ugi programów, rozmów przez Skype, streamingów na ?ywo i innych
 • Jednoczesne nagrywanie d?wi?ków z wielu ?róde?
 • Elastyczne ustawienia przechwytywania i ustawienia czasowe
 • Eksport do popularnych formatów
EDYTUJ WIDEO

Wypróbuj Movavi Video Editor

Wszechstronny i ?atwy w obs?udze edytor wideo, który umo?liwi Ci przekszta?cenie surowego materia?u wideo w film z prawdziwego zdarzenia

 • Edycja wideo i audio na Osi czasu
 • Ulepszenie jako?ci obrazu
 • Efekty w stylu Hollywood
 • Najlepsze efekty napisów i przej?cia
 • Obs?uga wielu formatów
 • Wi?cej efektów znajdziesz w Movavi Effects Store!
KONWERTUJ MULTIMEDIA

Wypróbuj Movavi Video Converter

Wydajny konwerter, który pozwoli Ci cieszy? si? obróbk? materia?ów wideo, muzyk?, zdj?ciami w wygodnym dla Ciebie formacie

 • Konwersja wideo, audio i zdj??
 • 180+ formatów, 200+ gotowych ustawień urz?dzeń
 • Niezrównana szybko?? konwersji
 • Niezb?dne narz?dzia do edycji: przycinanie, skracanie, ??czenie i ulepszanie jako?ci
 • Dostosowanie i normalizacja d?wi?ku
EDYTUJ ZDJ?CIA

Wypróbuj Movavi Picverse

Wydajny i intuicyjny zestaw narz?dzi do edycji zdj??, aby ka?de uj?cie mia?o wyj?tkowy charakter

Wydajny i intuicyjny zestaw narz?dzi do edycji zdj??, aby ka?de uj?cie mia?o wyj?tkowy charakter

 • Aplikacja umo?liwiaj?ca ?atwy retusz i cyfrowy make-up
 • Kreatywne filtry i nak?adki tekstury
 • Usuwanie obiektów i podmiana obrazów t?a
 • Mo?liwo?? dopasowania napisów
 • Zmiana rozmiaru i przekszta?cenie klatki
Recenzje w serwisach interneto­wych o technologii

Niezale?nie od tego czy udoskonalasz nagranie, dodajesz efekty specjalne, czy nak?adasz napisy i ?cie?k? d?wi?kow?, dzi?ki olbrzymim mo?liwo?ciom edytowania, program pomo?e Ci przekszta?ci? Twój materia? filmowy w wysokiej klasy film instrukta?owy.

Movavi Video Suite zawiera wszystkie niezb?dne narz?dzia do pracy z plikami multimedialnymi. Pozwala pozby? si? niepotrzebnego oprogramowania, takiego jak odtwarzacze innych firm, konwertery, edytory wideo, programy do tworzenia pokazów slajdów, nagrywania i przetwarzania d?wi?ku, nagrywania dysków i tworzenia obrazów. Takie narz?dzia pomagaj? rozwi?za? wszystkie standardowe, a nawet z?o?one zadania.

Najlepsz? rzecz? w Movavi Video Converter jest to, ?e jest to ?atwe dla pocz?tkuj?cych - którzy mog? po prostu wybra? docelowe urz?dzenie i pozostawi? wszystkie ustawienia z domy?lnymi warto?ciami - a tak?e tak skomplikowane, jak bardziej do?wiadczeni u?ytkownicy, jak ich programy, z du?? ilo?ci? konwersji ustawienia do poprawiania.

Czy chcesz edytowa? filmy i tworzy? w?asne, ale nie wiesz, jak to zrobi?? Movavi Video Editor zaprojektowano tak, aby tworzenie i edycja filmów by?y bardzo proste.

Movavi w liczbach

400+

pracowników

200+

krajów sprzeda?y

3 000 000

zadowolonych u?ytkowników

Co mówi nasza spo?eczno??

Movavi Video Editor 15 Plus zawiera wszystkie niezb?dne narz?dzia, ale jest zarazem tak przyst?pnym oprogramowaniem, ?e prawdopodobnie nawet dziecko b?dzie w stanie opanowa? je w ci?gu 15–20 minut. Dost?pnych jest te? wiele dodatkowych pakietów efektów. Ma profesjonalne funkcje, takie jak kluczowanie kolorem i stabilizacja obrazu, a nawet wykrywanie rytmu. Ca?kiem dobrze radzi sobie z tre?ciami o rozdzielczo?ci 4K.

Smart Tech

Movavi Video Editor Plus to intuicyjne, ale wszechstronne oprogramowanie do edycji wideo dla u?ytkowników systemów Windows i Mac. To ?wietny wybór, je?li dopiero zaczynasz swoj? przygod? z YouTube, lubisz robi? vlogi lub po prostu chcesz doda? tre?ci wideo do innego dzie?a. Je?li nawet nigdy wcze?niej nie zdarzy?o ci si? edytowa? ?adnego filmu, mo?esz b?yskawicznie nauczy? si? tego w Movavi Video Editor.

Annie Dubé

Podoba mi si? ten program i polecam go bez wahania. Movavi Video Editor Plus 2020 to fantastyczny edytor, który ??czy intuicyjny i ?atwy w obs?udze interfejs z wieloma funkcjami, które zadowol? nawet zaawansowanych u?ytkowników. Mam za sob? do?wiadczenia z wieloma edytorami wideo i Movavi zalicza si? do najlepszych. Zapewnia idealn? równowag? mi?dzy prostot? obs?ugi a wszechstronno?ci?.

Video Editing in a Minute

Bez wzgl?du na cel projektu artystycznego, gdy chodzi o prze?o?enie czegokolwiek na format filmowy, Movavi sprawdzi si? wzorowo.

JustAlexHalford

Od 2004 roku rozwijamy nasze ?atwe w obs?udze i wydajne oprogramowanie, które inspiruje do kreatywno?ci i sprawia, ze obróbka, monta? i udost?pnianie Twoich multimediów dostarcza Ci satysfakcji i rozrywki! Chcemy, aby nasze programy do przerabiania filmów i zdj?? uatrakcyjnia?y obróbk? fotografii i prac? z muzyk?. W naszym sklepie znajdziesz programy do filmów, program do zdj?? i inne aplikacje multimedialne dla Windows. Stworzyli?my odpowiedni produkt dla wszystkich Twoich projektów!

Movavi to najlepszy wybór spo?ród ?atwych w obs?udze i niezawodnych programów do obróbki multimediów! Tworzymy u?yteczne i wydajne programy dla Windows, aby? móg? da? upust swojej kreatywno?ci. Chcemy, by nasze programy obróbki i monta?u wideo i zdj?? umo?liwi?y ci jak najlepsz? prezentacj? twoich materia?ów multimedialnych. Sprawd? dost?pne programy do obróbki filmów i zdj?? oraz inne aplikacje multimedialne dla Windows w naszym sklepie i znajd? aplikacj? dostosowan? do swoich potrzeb!

Twój Zespó? Movavi