Her yerde multimedya ile ?al???n

Do?ru multimedya program? ile evinizi yarat?c? bir stüdyoya d?nü?türün

EKRAN
YAKALAMA

V?DEO
DüZENLEME

MEDYA
D?Nü?TüRME

FOTO?RAF
DüZENLEME

EKRAN YAKALAMA

Movavi’nin ekran yakalama yaz?l?m?n? deneyin

Ekran kaydetmek ve HD ekran kay?tlar? haz?rlamak i?in etkili ara?lar

 • Kolay yakalama: Program faaliyetleri, Skype aramalar?, canl? ak??lar ve daha fazlas?
 • Bir?ok kaynaktan e? zamanl? ses kayd?
 • ?zelle?tirilmi? yakalama ayarlar? ve programlama
 • Geli?tirilmi? video düzenleme ara?lar?
 • Popüler bi?imlere d??a aktarma
V?DEO DüZENLEME

Movavi Video Editor'ü deneyin

Ham g?rüntü ar?ivini d?rt ba?? mamur bir filme veya klibe ?evirmenizi sa?layan ?ok y?nlü ve kullan?m? kolay bir video düzenleyici

 • Zaman tünelinde video i?leme ve ses düzenleme
 • G?rüntü kalitesini en iyi hale getirme
 • Hollywood ?l?e?inde efektler
 • Birinci s?n?f ba?l?klar ve g?lgelikler
 • Bir?ok farkl? bi?im i?in destek
 • Movavi Effects Store ’da daha fazla efekt sizi bekliyor!
MEDYA D?Nü?TüRME

Movavi Video Converter'? deneyin

Videolar?n?z?n, müziklerinizin ve resimlerinizin tad?n? ihtiyac?n?z olan bi?imde ??karman?z? sa?layan gü?lü bir d?nü?türücü

 • Video, ses ve foto?raf d?nü?türme yaz?l?m?
 • 180’den fazla bi?im, 200’den fazla cihaz ?nayar?
 • Rakipsiz d?nü?türme h?z?
 • Temel düzenleme: K?rpma, kesme, birle?tirme ve kaliteyi iyile?tirme
 • Ses ayarlama ve normalle?tirme
FOTO?RAF DüZENLEME

Movavi Picverse'yu deneyin

Her ?ekimi mükemmel hale getiren gü?lü ve sezgisel foto?raf programlar?

Her ?ekimi mükemmel hale getiren gü?lü ve sezgisel foto?raf programlar?

 • Kolay r?tu?lama ve dijital makyaj uygulamas?
 • Yarat?c? filtreler ve doku yerle?tirmeleri
 • Nesne kald?rma ve fon de?i?tirme
 • Ba?l?k ?zelle?tirme
 • Yeniden boyutland?rma ve kare d?nü?türme
Teknik web site de?erlendir­meleri

Movavi Video Editor, Windows'a y?nelik gü?lü ancak kullan?m? kolay bir video düzenleme program?d?r. Video klipleri s?f?r kalite kayb?yla kesin ve birle?tirin, ??k video efektleri ve filtreler uygulay?n, müzik ve ba?l?k ekleyin ve daha fazlas?n? yap?n.
Kapsaml? i?levselli?ine ra?men, Movavi’nin video düzenleme yaz?l?m?yla ?al??mak ?ok kolayd?r: Biraz fantezi kat?n, biraz da zaman ay?r?n ve az bir ?abayla Hollywood filmlerine benzeyen bir video haz?rlay?n.

Yeniden tasarlanm??, h?zland?r?lm?? ve yeni bir d?nü?türme motoruyla desteklenmi? sürüm. Video ve müzik dosyalar?n? hemen hemen tüm bi?imlerde d?nü?türün. Dosyalar? mobil ayg?t?n?zda oynat?labilecek ?ekilde ayarlay?n. Videolar?n?z? orijinal bit h?z?n? ve ??zünürlü?ü koruyan ak?ll? ?nceden tan?ml? ?nayar sayesinde mümkün olan en iyi kalitede kaydedebilirsiniz.

Movavi Video Suite, hi? deneyimli olmasan?z bile, saniyeler i?inde profesyonel g?rünümlü video ve slayt g?sterileri olu?turman?z? sa?layan kapsaml? bir video haz?rlama yaz?l?m?d?r.

Movavi Video Converter olduk?a h?zl? bir ?ekilde videolar?n?z? ve kliplerinizi d?nü?türüyor. Video ve klipleriniz ba?ka bir formata d?nü?türülürken eski programlarda oldu?u gibi saatlerce bilgisayar?n?z?n ba??nda olman?za da gerek yok. ?ünkü Movavi Video Converter ???k h?z?nda ?al???yor.

Movavi Video Editor, video k?rpma i?inde olduk?a ba?ar?l? olsa da tek yetene?i bu de?il. Bu ?ok kullan??l? uygulamay? kullanarak videolar? tersine ?evirebilir, sesleri e?itleyebilir ya da pek ?ok farkl? düzenleme i?lemini daha ger?ekle?tirebilirsiniz.

Say?larla Movavi

400'den

fazla ?al??an

200'den

fazla ülkeye sat??

Milyonlarca

mutlu kullan?c?

Toplulu?umuz ne diyor

Sizde ye?il perde ?nunde ?ektiyiniz videolari Movavi Video Editor program?nda son derece kolaylikla i?leyib harika videolar ortaya ??karabilirsiniz eminim ki... Son derece pratik ve kullan?cl? program ger?ektende, bir kez daha ?neriyorum bu program? sizlere arkada?lar.

Ozan Sihay

Genelde piyasada en ?ok kullan?lan programlar hem ?ngilizce hem de ?ok detayl? ve karma??k menülere sahip oluyor. Movavi bu s?k?nt?y? ortadan kald?rm??, her?eyi tek t?klama ve sürükleme ile yapabilece?iniz ?ok basit arayüze sahip bir program yaratm??. Bunlar?n yan?nda Movavi Effect store üzerinden yüzlerce müzik, ??kartma, yaz? tipi gibi se?enekleri de program i?ine ekleyebilirsiniz. Nerdeyse hi? video düzenleme tecrübesine sahip olmayan birisinin bile bu videoyu izledikten sonra rahatl?kla video düzenlemesi yapaca??na eminim.

Cemal Taskiran

Movavi Video Editor ?al??mak i?in ?ok düzgün bir uygulama. Video düzenleme hakk?nda hi?bir ?ey bilmeseniz bile, herkes bu uygulamayla YouTuber olabilir.

Semih ?entürk

2004 y?l?ndan beri yarat?c?l???n?z? harekete ge?irmek ve medya i?eri?inizin i?lenmesini, olu?turulmas?n? ve payla??lmas?n? e?lenceli ve memnuniyet verici hale getirmek i?in kullan?m? ve ?al??t?rmas? kolay, popüler ve etkili yaz?l?mlar geli?tiriyoruz! Video programlar?m?z?n ve foto?raf düzenleme uygulamalar?m?z?n medya ya?ant?n?z? mükemmel bir hale getirmesini istiyoruz. Windows’a y?nelik Movavi video programlar?na, resim programlar?na ve di?er multimedya uygulamalar?na ma?azam?zdan g?z at?n ve size en uygun uygulamay? bulun!

Movavi, kolay ve güvenilir multimedya yaz?l?m?nda en iyi se?iminizdir! Yarat?c?l???n?z? k??k?rtmak i?in Windows’ta ?al??t?r?lan kullan??l? ve etkili bir yaz?l?m geli?tirdik ve foto?raf/video programlar?m?z?n medya dünyan?z? güzelle?tirmesini istiyoruz. Windows’a y?nelik Movavi video programlar?na, resim programlar?na veya klip programlar?na ve di?er popüler multimedya uygulamalar?na ma?azam?zdan g?z at?n ve foto?raf??l?k veya sinema denemelerinizde size en uygun uygulamay? bulun!

Movavi Ekibiniz